Zvonik sv. Marka i Županov stol

Zvonik sv. Marka i Županov stol

Brituh, zvonik sv. Marka i Županov stol s uklesanim godinama 1655. i 1770.